MGK

bok@mgk.pl

22 717 80 27

505 450 545

MGK logo.

Regulamin poczty

I. Postanowienia ogólne 

1. Usługa konta poczty elektronicznej systemu MGK udostępniona przez MGK – Rafał Chmielewski z siedzibą w Górze Kalwarii, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 3A, 05-530 Góra Kalwaria, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria pod numerem 3694, NIP: 123-013-80-33, REGON: 017196790 zwaną w dalszej części Regulaminu „MGK”, prowadzącą działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 3474 wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z nieodpłatnej Usługi kont poczty elektronicznej systemu MGK w domenie mgk.pl udostępnionej Użytkownikowi w ramach usług świadczonych przez MGK w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.

3. Przed założeniem konta poczty elektronicznej należy uważnie przeczytać i zaakceptować niniejszy Regulamin.

4. Użytkownikiem Usługi poczty elektronicznej może zostać każdy podmiot i każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z tej Usługi (zwana w dalszej części Użytkownikiem). Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być Użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Czynności Użytkownika wskazanego w zdaniu powyżej dokonywane są za zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. MGK zastrzega sobie prawo do żądania potwierdzenia ww. zgody bądź faktu reprezentowania przez przedstawiciela ustawowego.

5. Interoperacyjność – z konta poczty elektronicznej można korzystać za pomocą obecnie dostępnych na rynku przeglądarek.

6. Do korzystania z poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.

II. Definicje 
O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Użytkownik – Abonent MGK korzystający z Usługi Internetowej świadczonej przez MGK – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usługi Internet świadczonej przez MGK, która prawidłowo wypełniła formularz zamówienia Usługi dostępny na stronie internetowej www.mgk.pl i zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu.

Usługa konta poczty elektronicznej systemu MGK – w dalszej części zwana także „Usługą” – polegająca na nieodpłatnym założeniu i utrzymywaniu na serwerze MGK konta poczty elektronicznej z domeną mgk.pl o parametrach określonych w Regulaminie. Jeden Użytkownik uprawniony jest do otrzymania od MGK dostępu do jednego konta poczty elektronicznej z domeną mgk.pl o łącznej pojemności 500MB.

Dane identyfikujące – dane Użytkownika, pozwalające poprawnie przeprowadzić zamówienie, dane konfiguracyjne, w tym wybrany adres e-mail.

Strony – Użytkownik i MGK.

§ 1 Procedura uruchomienia Usługi 

1. Zamawianie Usługi odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie MGK: http://www.mgk.pl/nowe-konto-pocztowe. Aby zamówić Usługę, należy wprowadzić wymagane dane, wybrać adres e-mail oraz hasło, zapoznać się z treścią oświadczeń i niniejszym Regulaminem Usługi oraz zaakceptować jego postanowienia, następnie zatwierdzić całość klikając przycisk „wyślij”.

Uruchomienie Usługi ma miejsce w momencie pierwszej udanej autentykacji (logowania) Użytkownika do Usługi.

2. Podanie danych niezbędnych dla założenia konta, jak i korzystanie z Usługi jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.

3. W procesie uruchomienia Usługi Użytkownik oświadcza, że:

a. podane dane osobowe są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych bądź niepełnych danych upoważnia MGK do zaprzestania świadczenia Usługi, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o takiej możliwości i wyznaczeniu mu odpowiedniego terminu w celu usunięcia ww. nieprawidłowości.

b. zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się go przestrzegać.

c. wybrany przez Użytkownika adres e-mail oraz inne Dane identyfikujące podane w formularzu zamówienia nie naruszają praw osób trzecich, obowiązujących przepisów ani dobrych obyczajów.

d. wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez MGK, w zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usługi.

e. przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do danych osobowych przetwarzanych przez MGK w związku z realizacją Usługi oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia ww. danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usługi przez MGK z uwagi na ich bezpośredni związek z ww. danymi osobowymi.

§ 2 Tryb działania Usługi 

1. Usługa zostanie uruchamiana po pierwszej skutecznej autentykacji (logowaniu) Użytkownika do Usługi.

2. Usługa świadczona będzie Użytkownikowi przez MGK tylko w czasie trwania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na usługę dostępu do Internetu (zwaną również „Usługą Internetową”), przy czym Użytkownik może zrezygnować z Usługi konta poczty elektronicznej systemu MGK w każdym momencie i bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez usunięcie konta pocztowego.

3. Użytkownik w rozumieniu obowiązujących przepisów może odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi konta poczty elektronicznej systemu MGK w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie Usługi tj. zalogowania się do Usługi.

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: MGK, ul. Kilińskiego 1b, 05-530 Góra Kalwaria (wzór oświadczenia w Załączniku nr 1), bądź mailowo na adres: poczta@mgk.pl, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w pkt. 3 powyżej.

§ 3 Zaprzestanie świadczenia Usługi dla Użytkownika przez MGK 

1. MGK zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w tym do definitywnego skasowania konta poczty elektronicznej z całą zawartością i wykorzystania zwolnionej w ten sposób nazwy konta w przypadku, gdy wystąpi którakolwiek z niżej wymienionych sytuacji:

a. Użytkownik rażąco naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu;

b. Użytkownik podał nieprawdziwe Dane identyfikujące o czym mowa w § 1 ust. 3a. Przed zaprzestaniem świadczenia Usługi z powodów opisanych powyżej MGK wezwie Użytkownika do zaniechania oraz usunięcia naruszeń lub nieprawidłowości oraz udzieli mu w tym celu odpowiedniego terminu, z wyłączeniem sytuacji, w których Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy w sposób uniemożliwiający udzielenia mu ww. terminu.

2. MGK zaprzestanie świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi, również w przypadku gdy:

a. Użytkownik zrezygnuje z Usługi;

b. Użytkownik zaprzestanie stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu;

c. świadczenie Usługi przestanie być możliwe z przyczyn niezależnych i niezawinionych od MGK, o czym MGK z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Użytkownika;

d. Użytkownik zażądał usunięcia jego Danych identyfikacyjnych;

e. zostanie rozwiązana przez którąś ze Stron Umowa na Usługę Internetową bądź jeśli Usługa Internetowa wygaśnie.

3.  MGK zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Użytkownikowi Usługi i skasowania konta wraz z całą zawartością, jeżeli Użytkownik nie logował się na utworzonym w ramach tej Usługi koncie poczty elektronicznej przez okres co najmniej 360 dni. W takim przypadku konto przechodzi w stan zawieszenia. W okresie zawieszenia, przez kolejne 30 dni Użytkownik przy logowaniu będzie informowany o zawieszeniu konta i może po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta uzyskać jego odwieszenie. W tym okresie nie jest usuwana zawartość skrzynki pocztowej. Jeśli w okresie zawieszenia nie dotrze do MGK prośba o odwieszenie, konto zostanie ostatecznie kasowane wraz z całą jego zawartością.

§ 4 Zobowiązania MGK 

1. MGK dołoży wszelkich starań, aby Usługa była świadczona w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie.

2. MGK uruchomi oprogramowanie antyspamowe przetwarzające listy przychodzące do systemu pocztowego w celu klasyfikacji listów na spam i nie spam.

3. Jeżeli zaistnieje konieczność planowego, czasowego odłączenia dostępu do Usługi lub jej części, MGK zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Użytkownika na stronie www.mgk.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Odpowiedzialność MGK z tytułu nienależytej realizacji Usługi oraz wszelkich innych tytułów związanych z Usługą i jej funkcjonowaniem jest ograniczona w stosunku od Użytkowników nie będących w zakresie odnoszącym się do Usługi i Regulaminu konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów. W stosunku do Użytkowników nie będących w zakresie odnoszącym się do Usługi i Regulaminu konsumentami w rozumieniu obowiązujących przepisów wyłączona jest także wszelka odpowiedzialność MGK z tytułu utraconych korzyści.

5. MGK zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania systemu usług elektronicznych kont pocztowych MGK w celu jego rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników, co najmniej na 12 godzin przed planowanym wyłączeniem;

b. sporadycznych, krótkich przerw natury technicznej w dostępie do Usługi;

c. wysyłania na konta pocztowe komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz listów informujących o bieżących działaniach MGK związanych ze świadczeniem Usługi i poszerzaniem jej zakresu;

d. zaprzestania świadczenia Usługi na zasadach określonych w § 3 Regulaminu;

e. zablokowania lub usunięcia po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika, konta poczty elektronicznej założonego w ramach Usługi, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez MGK (administratorów, redakcje, etc.), co może wprowadzić w błąd innych Użytkowników (np. admin@mgk.pl, administratorpoczty@mgk.pl, itp.);

f. zablokowania na serwerach MGK nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP takich nadawców w razie naruszenia przez nich obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów, chronionych prawnie dóbr MGK bądź Użytkowników lub zakłócania funkcjonowania usług świadczonych przez MGK w tym narażenia systemu pocztowego w MGK na straty lub niestabilność, a także w razie naruszenia Regulaminu przez ww. nadawców, o ile są oni Użytkownikami;

g. wprowadzenia ograniczeń liczby i wielkości wiadomości przyjmowanych oraz przechowywanych przez system pocztowy, wyłącznie z ważnych przyczyn technicznych, związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem serwerów MGK w tym w szczególności w przypadku awarii bądź konieczności konserwacji systemu. Ograniczenie powyższe może zostać wprowadzone na czas określony lub bez ograniczenia czasowego, w każdym przypadku na czas nie dłuższy niż konieczny do zakończenia konserwacji lub naprawy systemu. MGK zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników, których dotyczyć mogą ww. ograniczenia, o ich wprowadzeniu, z odpowiednim wyprzedzeniem.

h. usuwania kont wraz z ich zawartością w przypadku 12 miesięcznego braku aktywności w Usłudze tj. takich, do których Użytkownik nie zalogował się i z nich nie korzystał przez okres wskazany powyżej.

i. nieujawniania hasła do konta poczty elektronicznej po śmierci Użytkownika, o ile konto takie nie podlegało usunięciu zgodnie z postanowieniami punktów powyżej.

§ 5. Odpowiedzialność MGK

1. MGK nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

a. za niewłaściwy sposób korzystania przez Użytkowników z Usługi i za szkody wynikłe z tego tytułu;

b. za treści wysyłane i otrzymywane przez Użytkowników;

c. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika z przyczyn niezależnych od MGK;

d. za treści pobrane przez Użytkownika z Internetu;

e. za sposób korzystania przez Użytkowników z Usługi w domenie mgk.pl, w tym za sposób administrowania kontami utworzonymi w ramach tej Usługi.

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika 

1. Użytkownik ma prawo do:

a. korzystania z Usługi w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów, praw osób trzecich, Regulaminu oraz dobrych obyczajów;

b. rezygnacji z Usługi w każdym momencie, niezwłocznie i bez ograniczeń.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania konta poczty elektronicznej założonego w ramach Usługi jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że MGK nie świadczy usługi archiwizacji danych polegającej na wykonywaniu kopii zapasowych treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, w szczególności kontaktów czy korespondencji elektronicznej danego Użytkownika.

4. Użytkownik jest zobowiązany do:

a. korzystania z Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem;

b. wykorzystania konta poczty elektronicznej założonego w ramach Usługi zgodnie z zasadami netykiety sieciowej (etykiety Użytkowników Internetu);

c. niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników;

d. niedziałania na szkodę innych Użytkowników;

e. niezakładania w ramach Usługi konta poczty elektronicznej o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem lub do których Użytkownik nie ma stosownych uprawnień;

f. nierozsyłania z konta poczty elektronicznej założonego w ramach Usługi niechcianej przez innych Użytkowników Internetu korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym, informacyjnym i in., w tym tzw. łańcuszków internetowych, etc.). Za definicję SPAM-u przyjmuje się definicję podawaną na stronie: http://www.nospampl.net/standard.php. Zapis niniejszego punktu nie uchybia obowiązkom określonym w obowiązujących przepisach w odniesieniu do informacji handlowej, o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innym obowiązującym przepisom.

§ 7. Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów 

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres bok@mgk.pl lub listownie na adres: MGK, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 3A, 05-530 Góra Kalwaria

a. MGK rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

b. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

c. MGK zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt a. powyżej maksymalnie do 21 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotyka przeszkody z przyczyn niezależnych od MGK (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). O wydłużeniu takim Użytkownik zostanie poinformowany, z podaniem przyczyny wydłużenia oraz podaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

3. Spory pomiędzy MGK a Użytkownikiem dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie Strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
6. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
MGK nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail wskazanym w Regulaminie (§ 10, pkt.3).

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Korespondencja do Użytkownika:

a. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z MGK do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany w koncie poczty elektronicznej założonym i świadczonym w ramach Usługi;

b. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Regulaminu należy kierować do BOK na adres bok@mgk.pl.
2. Informacje niezbędne do zarządzania Usługą (adres strony do logowania do konta poczty elektronicznej, sposób konfiguracji cookies itp.) prezentowane są na stronie internetowej MGK pod adresem www.mgk.pl. MGK informuje, iż podczas korzystania z serwisu MGK na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane zostają przez serwer w postaci plików tekstowych krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (zwane dalej: pliki „cookies” lub inaczej „ciasteczka”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w serwisie MGK. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

4. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies zawarte zostały w dokumencie Polityka Prywatności. Niniejszy dokument dostępny jest dla wszystkich Użytkowników na stronie http://www.mgk.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9. Inne 

1. MGK zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie MGK pod adresem www.mgk.pl oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Usługi, niezwłocznie powiadomić MGK o decyzji o odstąpieniu od Usługi drogą mailową, na adres: bok@mgk.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
3. Kontakt do Biura Obsługi Klienta MGK:

Biuro Obsługi Klienta MGK, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 3A, 05-530 Góra Kalwaria

Czynne: Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

tel.: 22 717 80 27

faks: 22 717 70 73

e-mail: bok@mgk.pl

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23/05/2018r.

Załącznik nr 1:

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY LUB USŁUGI

___________________, dn. ___________

Dane Użytkownika:

Imię i nazwisko Użytkownika:  _____________________________________________

Adres Użytkownika: _____________________________________________________

Dane Operatora:

MGK – Rafał Chmielewski,

ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 3A,

05-530 Góra Kalwaria

lub drogą mailowa na adres poczta@mgk.pl 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD USŁUGI

Ja niżej podpisany niniejszym informuję o moim odstąpieniu od dostarczania Usługi konta poczty elektronicznej systemu MGK.

Adres e-mail podany podczas rejestracji: _____________________________________

_________________________________________

Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)